Tin Tức

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 8833/CT-TT&HT ; NGÀY PHÁT HÀNH : 06/06/2016 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng – Công ty Cổ Phần Đất Việt Kính gửi : Công ty Cổ Phần Đát Việt. Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 21/2016/VLCor ngày 19/05/2016 của Công ty hỏi về việc hướng […] Xem thêm

Công văn số :6397/CT-TT&HT

Công văn số :6397/CT-TT&HT ; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v Xuất hóa đơn GTGT – Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa […] Xem thêm

Công Văn Số: 292 /TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 292 /TCT-DNL V/v chính sách thuế TNDN đối với dự án nhà máy sơn của Công ty Honda Việt Nam. Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế […] Xem thêm

Công Văn Số: 224 /TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 224 /TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.             Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2488/CT-TTHT […] Xem thêm

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v  Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối […] Xem thêm

Công văn số : 2342/TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ     Số: 2342/TCT-KK V/v kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau  thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do […] Xem thêm